Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000

Villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Telly (”Telly”) tillhandahåller ett abonnemang eller en tjänst (”Tjänsten”) till en konsument (”Kunden”). De tjänster Telly tillhandahåller är mobil telefoni samt andra vid var tid gällande tjänster som finns att tillgå på www.Telly.se. Tjänsten specificeras i avtal mellan Kunden och Telly (”Avtalet”). Tjänstens närmare innehåll anges i vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten. I Avtalet ingår även beställningar, bekräftelser, vid var tid gällande prislista med mera.

 

1.2 Om Tjänsten används för betalning av en vara eller en tjänst från en innehållsleverantör som ingått avtal med Telly om betalningsförmedling, ska bestämmelserna i avsnitt 5 (Betalning) i dessa allmänna villkor tillämpas avseende sådant köp. I övrigt gäller för köpet av tjänsten eller produkten, avtalet mellan innehållsleverantören och Kunden. Om Kunden vill reklamera en sådan vara eller tjänst ska Kunden vända sig direkt till innehållsleverantören.

 

1.3 Avtalet ska anses ingånget när Telly har bekräftat Kundens beställning eller, om detta sker tidigare, när Telly har börjat tillhandahålla Tjänsten till Kunden. Avtal ska upprättas skriftligen om Telly begär det.

 

1.4 Om Avtalet har träffats på distans, har Kunden ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I sådant fall lämnas information om ångerrätt till Kunden.

2. Tjänsten

2.1 Telly tillhandahåller Tjänsten via en anslutning till de allmänna kommunikationsnät som Tele2 äger eller via annat nät som Tele2 har rätt att leverera Tjänsten i (”Nätet”).

 

2.2 Telly ska tillhandahålla Tjänsten i överensstämmelse med Avtalet. Telly har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Telly svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

 

2.3 Telly utvecklar fortlöpande sina Tjänster. Sådana ändringar utförs på ett sådant sätt att eventuella störningar begränsas. Om ändring av Tjänsten medför att Tjänstens prestanda försämras i mer än ringa utsträckning, ska Telly på lämpligt sätt och senast en (1) månad i förväg informera Kunden. Detsamma gäller om ändring av Tjänsten medför att Kundens egen utrustning behöver anpassas och Kunden svarar för eventuella kostnader för anpassning av sin egen utrustning.

 

2.4 Telly får ändra Tjänsten om användning av Tjänsten medför skada eller risk för skada för Telly eller tredje man, till exempel på grund av Kundens användning i strid med punkt 4.1 a) – g), eller om Telly är skyldig att ändra Tjänsten på grund av ändrad bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighetsbeslut. Kunden ska i sådant fall informeras så snart det kan ske.

 

2.5 På grund av uppbyggnaden av Nätet eller på grund av tekniska begränsningar kan vissa tjänster och viss utrustning inte användas överallt. Närmare information om Nätet finns på www.tele2.se/tackning. Om Tjänsten tillhandahålls delvis via en annan operatörs nät (till exempel vid utlandssamtal), kan även andra villkor gälla för användningen av det nätet.

 

2.6 Kundens rätt att använda Tjänsten i annan operatörs nät inom EU/EES utan särskild avgift (s.k. ”Roam Like At Home”), anges för respektive Tjänst. Telly har i sådant fall rätt att begränsa tillgänglig datamängd i enlighet med EU-regleringen. Eventuella begränsningar av datamängden. Vidare är Kundens rätt till Roam Like At Home begränsad till tillfällig användning. Om sådan användning inte är tillfällig, förbehåller sig Telly rätten att debitera Kunden en tillkommande avgift enligt vid var tid gällande roaming taxa eller stänga av möjligheten till roaming.

 

2.7 Om Telly tillhandahåller utrustning till Kunden som ägs eller disponeras av Telly (”Utrustningen”) förbehåller Telly sig rätten att utföra konfigurationsändringar, uppgraderingar samt i övrigt disponera Utrustningen för utveckling av tjänster under den tid som Utrustningen är ansluten mot någon Tjänst.

 

2.8 Kunden ansvarar för Utrustningen och står risken för skada på eller förlust av Utrustningen från den tidpunkt då Utrustningen överlämnats till Kunden och ska i övrigt följa de anvisningar som Telly från tid till annan utfärdar beträffande skötsel och användning av Utrustningen. Då Tjänsten upphör ska Kunden återlämna utrustningen till Telly i enlighet med Telly vid var tid gällande anvisningar. Om så inte sker eller om utrustningen är obrukbar eller har utsatts för onormal förslitning har Telly rätt till ersättning för utrustningen.

 

2.9 Tjänsten förutsätter att Kunden har nödvändig utrustning. Telly garanterar inte Tjänstens funktionalitet och kvalitet om Kunden ansluter utrustning som inte är godkänd. Krav på specifik utrustning framgår i förekommande fall av vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten.

 

2.10 Telly tilldelar Kunden abonnemangsnummer, lösenord och andra koder som är nödvändiga för att använda Tjänsten. Telly får ändra Identifikationsuppgifter av tekniska, driftmässiga eller andra särskilda skäl eller på grund av myndighetsföreskrift eller beslut. Kunden ska i god tid informeras om sådan ändring. Kunden har ingen rätt till Identifikationsuppgifterna efter att Avtalet har upphört att gälla, om inte Parterna skriftligen har överenskommit annat eller om annat föreskrivs i lag.

3. Fel

3.1 Med ”Fel” avses att Kunden inte kan använda Tjänsten i enlighet med Avtalet. Som fel anses inte sådana fel som inte hindrar Kunden från att använda Tjänsten eller som endast är av mindre betydelse för Kunden. Telly ska avhjälpa Fel i enlighet med vad som anges i Avtalet, eller, om detta inte anges särskilt, inom skälig tid. Telly ansvarar endast för Fel som beror på Telly. Telly har exempelvis inte skyldighet att avhjälpa fel: a) då felet är hänförligt till annans nät, b) då felet har orsakats av ogynnsamma sändnings- eller mottagningsförhållanden för radiokommunikation, c) då Felet orsakats av virus eller andra yttre angrepp i Kundens eller tredje mans programvara, eller då Felet på annat sätt orsakats av tredje man eller genom omständigheter utanför Tellys kontroll och om det inte skäligen kan anses att Telly ska avhjälpa Felet, eller, d) då felet i annat fall beror på sådana omständigheter som anges i punkt 2.5.

 

3.2 Om Kunden har anmält fel som har orsakats av Kunden eller av annan för vilken Kunden svarar, har Telly rätt till ersättning från Kunden. Ersättning kan begäras för arbete till följd av felanmälan enligt Telly vid var tid gällande prislista. Detsamma gäller om Telly efter undersökning konstaterar att något fel inte funnits. Exempel på sådana är fel som orsakats av: a) felaktig eller vårdslös användning av Tjänsten, b) underlåtenhet att följa anvisningar om användning av Tjänsten, c) Kundens utrustning, eller d) ändring, reparation eller anslutning som utförts av någon annan än Telly.

 

3.3 Om det vid utförande av installation eller felavhjälpning framkommer behov av särskilda anläggningsarbeten, har Telly rätt till ersättning för utfört arbete enligt vid var tid gällande prislista. Kunden ska offereras sådant arbete i förväg.

 

3.4 Telly har rätt att begränsa tillgängligheten av Tjänsten i den omfattning som är nödvändig på grund av utbyggnad eller i övrigt av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. Telly ska i sådant fall söka minimera avbrottstiden och vidta de åtgärder som krävs för att Kunden ska vållas minsta möjliga olägenhet. Telly ska i största möjliga utsträckning informera Kunden om planerade avbrott.

4. Användning av Tjänsten

4.1 Kunden får använda Tjänsten för eget bruk och för det ändamål som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av Tjänsten inte: a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för Telly eller tredje man, b) ger upphov till störningar i Nätet eller i Tjänsten, exempelvis genom massanrop eller obeställda massutskick, eller spridande av datavirus. c) används i kommersiellt syfte, exempelvis som växel-funktion, gränssnitt för samtrafik eller liknande operatörsverksamhet, d) kränker Tellys eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt, e) strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut, f) överstiger begränsning i Kundens Avtal eller, om sådan begränsning inte anges, att Tjänsten används på ett sätt som mycket kraftigt avviker från normal användning av motsvarande tjänst, t ex nedladdning av extremt stora mängder data, upprepade extremt långa samtal eller datasessioner eller onormalt frekventa samtal, eller g) i övrigt strider mot god sed eller mot Tellys vid var tid gällande regler för Tjänsten.

 

4.2 Utrustning som Kunden ansluter ska uppfylla Tellys vid var tid gällande anvisningar, tid gällande anvisningar, så att inte olägenhet eller skada uppstår för Telly eller tredje man. Kunden åtar sig att omedelbart på Tellys begäran koppla bort sådan utrustning från Tjänsten som orsakar störning i Nätet eller i Tjänsten, eller föranleder påstått eller befarat intrång i tredje mans rätt.

 

4.3 Med ”Säkerhetskoder” avses användarnamn, lösenord, pinkod, etcetera Med ”Kort” avses SIM-kort och andra kort som Telly tillhandahåller för Tjänsten. Kunden ska förvara Säkerhetskoder och Kort som hör till Tjänsten på ett betryggande sätt, så att obehöriga inte kan ta del av dem. Kunden får inte kopiera, göra ingrepp i eller manipulera Kort.

 

4.4 Kunden är gentemot Telly ansvarig för användningen av Tjänsten. Har Tjänsten använts av någon obehörig person, är dock Kunden betalningsansvarig för sådan användning, endast om Kunden: a) gett annan tillgång till Tjänsten, b) genom grov oaktsamhet gjort det möjligt för annan att utnyttja Tjänsten, eller, c) förlorat kontrollen över Tjänsten, Säkerhetskod eller Kort och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten till Telly.

 

4.5 Kundens betalningsansvar för fast återkommande avgift kvarstår oförändrat, även om Kunden är befriad från ansvar enligt punkt 4.4.

 

5. Betalning och startavgift

5.1 Kunden ska betala avgifter enligt gällande prislista. Fasta avgifter börjar debiteras för tid från och med att Telly har börjat tillhandahålla Tjänsten. Vid beställningstillfället väljer Kunden det betalningssätt som finns tillgängligt för Tjänsten.

 

5.2 Om Tjänsten används för betalning av en vara eller en tjänst från en innehållsleverantör som ingått avtal med Telly om betalningsförmedling, är Kunden betalningsansvarig för sådant köp.

 

5.3 Vid betalning mot faktura anges det belopp som Kunden ska betala på fakturan. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på fakturan.

 

5.4 Fakturan ska betalas i den valuta och till det konto som anges på fakturan. Betalningen anses fullgjord när den kommit Telly tillhanda. Telly har rätt att ta ut fakturaavgift. Aktuell fakturaavgift framgår av prislistan. Eventuell ändring av fakturaavgiften meddelas Kunden senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft.

 

5.5 Startavgift tillkommer på alla nystartade abonnemang på 250 kronor inklusive moms.

 

5.6 Fakturaavgift tillkommer på 59 kronor inklusive moms.

 

5.7 Om betalning sker på annat sätt än med ett av Telly översänt inbetalningskort, ska fakturanummer anges. Görs inte det, anses betalningen fullgjord när Telly haft skälig tid att avräkna betalningen mot fakturan. Skälig tid är i regel inom en månad efter det att beloppet kommit in på kontot. Anges ofullständigt eller felaktigt fakturanummer får Telly ta ut en avgift enligt prislista.

 

5.6 Om Kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Telly rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag.

 

5.7 Om Kunden har reklamerat inom skälig tid och anfört sakliga skäl mot debiteringen, ska Telly på Kundens begäran bevilja anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess Tellys utredning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden debiteras dröjsmålsränta enligt lag på den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen blir skyldig att betala.

 

5.8 Kunden är skyldig att betala fast avgift även om Telly har stängt eller begränsat Tjänsten med stöd av punkt 7.1 eller punkt 7.3 första meningen.

6. Prisavdrag

6.1 Börjar Telly inte tillhandahålla Tjänsten senast den dag som överenskommits eller har Tjänsten varit obrukbar på grund av fel i Tjänsten som beror på Telly, har Kunden rätt till prisavdrag. Avdrag görs med belopp motsvarande den del av den försenade respektive obrukbara Tjänstens fasta avgift räknat för förseningsperioden respektive den tid felet varat från den tidpunkt då felet anmäldes till Telly, om inte annat anges i punkt 6.2.

 

 

7. Stängning av Tjänsten

7.1 Telly får stänga eller begränsa Tjänsten om: a) Kunden inte inom angiven tid inkommer med skriftligt avtal till Telly enligt punkt 1.3, b) Kunden trots påminnelse inte betalat faktura inom angiven tid, c) Kunden överskridit beloppsgräns eller underlåtit att inom angiven tid ställa begärd säkerhet eller göra förskottsbetalning enligt punkt 5.10, e) Kunden har brutit mot sina åtaganden enligt någon av punkterna 4.1 – 4.5 eller 11.1, eller f) Kunden i övrigt använder Tjänsten i strid med Avtalet trots skriftligt påpekande från Telly.

 

7.2 Stängning eller begränsning enligt punkt 7.1 ska inte ske i ringa fall eller då Kunden vidtagit rättelse eller på grund av utebliven betalning om betalningen enbart avser belopp som ska förmedlas till annan.

 

7.3 Telly ska stänga eller begränsa Tjänsten om Kunden begär det, (till exempel begäran om att spärra SIM-kort). Telly har rätt att stänga Tjänsten om sådan skyldighet för Telly följer av lag eller myndighetsföreskrift eller beslut. Telly har även rätt att stänga Tjänsten om Telly uppmärksammar att det är nödvändigt av säkerhetsskäl. Om Telly har begränsat Tjänsten genom att spärra Kundens SIM-kort, kan Kunden begära att få ett nytt SIM-kort. Telly har i så fall rätt att ta ut en särskild avgift för det nya SIM-kortet. Telly har i förekommande fall rätt att avräkna avgift för det nya SIM-kortet mot Kundens innestående värde.

8. Skadestånd

8.1 Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Telly, eller någon för vilken Telly svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador.

 

8.2 Telly ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten. Telly ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

 

8.3 Begränsningarna av Telly skadeståndsskyldighet enligt punkterna 8.1 och 8.2 ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

 

8.4 Telly har rätt till ersättning för skada som Kunden, eller någon för vilken Kunden svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Om Kundens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

9. Reklamation

9.1 Invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen.

 

10. Force majeure

10.1 Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll (“Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Tellys underleverantör som orsakats av befriande omständighet.

 

10.2 Såsom Befriande Omständighet kan anses bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.

11. Immateriella rättigheter

11.1 Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Telly, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan. För programvara som ingår i Tjänsten kan även särskilda licensvillkor gälla.

12. Överlåtelse av Avtalet

12.1 Kunden har rätt att helt eller delvis överlåta Avtalet om Telly medger det. Telly har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahåller Tjänsten.

 

12.2 Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden svarar solidariskt med den frånträdande Kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten och som varit kända eller bort vara kända för den tillträdande Kunden vid överlåtelsetidpunkten.

13. Ändring av avtalsvillkor

13.1 Telly har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet.

 

13.2 Avgiftsändring sker genom att ändringen införs i prislistan. Avgiftshöjning får dock ske tidigast en (1) månad efter det att Kunden meddelats om höjningen.

 

13.3 Om parterna har överenskommit om bindningstid för Tjänsten, får en ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för Kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Dock får Telly ändra villkor med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen förorsakas av ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa underleverantörer, myndighetsbeslut eller ändrad lagstiftning. Kundens rätt att i sådant fall säga upp Avtalet framgår av punkt 14.2.

13. Bindningstid

13.1 Aktuell bindningstid kommer framgå på gällande prislista. Telly erbjuder 0 månader och 24 månaders bindningstid.

14. Uppsägning

14.1 Kunden har rätt att säga upp Avtalet varpå Telly skall avsluta Kundens Tjänst nästkommande vardag eller första därefter möjliga dagen. Kunden kommer få en slutfaktura på det beloppet som eventuellt är kvar att betala genom bindningstiden. Av Kunden förskottsbetalad avgifter återbetalas ej.

 

14.2 Om Telly ändrat villkor eller i övrigt ändrat Tjänsten och ändringen är till nackdel för Kunden, får Kunden säga upp Avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägningen görs inom en (1) månad efter det att Kunden informerats om förändringen. Kunden anses ha accepterat ändringen om Kunden inte säger upp Avtalet innan ändringen träder i kraft.

 

14.3 Telly har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med en (1) månads uppsägningstid.

 

14.4 Telly har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om: a) Kunden kommit på obestånd eller det finns befogad anledning anta att Kunden kan komma på obestånd, eller, b) Kundens anslutning till Tjänsten varit stängd under minst en (1) månad med stöd av punkt 7.1.

 

14.5 Uppsägning ska vara skriftlig om Kunden begär det. Telly har rätt att begära skriftlig uppsägning då det finns befogat skäl att säkerställa att det är Kunden som gör uppsägningen.

 

14.6 Uppsägningstiden för ett abonnemang är (1) månad. Abonnemang kan tidigast sägas upp (1) månad innan bindningstiden löpt ut.

15. Meddelande och information

15.1 Telly får tillhandahålla information eller annat meddelande till Kunden via Tjänsten.

 

15.2 Kunden ansvarar för att hålla den postadress eller e-postadress som Kunden lämnat till Telly uppdaterad. E-postmeddelande till av Kunden angiven e-postadress och meddelande som tillhandahållits via Tjänsten ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes. Brev som avsänts till den av Kunden senast angivna postadressen ska anses mottaget senast sju (7) dagar efter avsändandet om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt.

16. Tvist

16.1 Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som rör enbart underlag för fakturering av Tjänster.